Lastenkoti Päivärinne

Toiminta

Lastenkoti Päivärinne on kodinomainen ja aktiivinen sijaishuoltopaikka sijoittamishetkellä alle 14- vuotiaille lapsille.
 
Päivärinteen lastenkoti sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan Kortesjärvellä rauhallisissa maalaismaisemissa. Tarjoamme ympärivuorokautisia sijaishuoltopalveluita huostaanotetuille, avohuollon tukitoimena sijoitetuille tai kiireellisesti sijoitetuille lapsille. Sijoituksen syyt voivat olla erilaiset lapsen hyvinvointia uhkaavat tilanteet, vanhemmuuden haasteet, neuropsykiatriset ongelmat, mielenterveyden ja/tai käytöksen häiriöt tai vaikeudet koulunkäynnissä.
Työotteemme on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Lapsen voimavarojen, taitojen ja vahvuuksien esiin saaminen ja vahvistaminen on keskeisessä osassa jokapäiväistä perustehtäväämme. Keskitymme nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, menneiden sijaan. Kannustamme lasta, kuljemme rinnalla, keskustelemme, pidämme huolta ja teemme huomista yhdessä. Pyrimme edistämään lapsen suhdetta omiin vanhempiinsa kokonaistilanteen huomioiden. Perheen ja läheisverkoston kanssa työskennellessä pyritään luomaan avoin ja rehellinen vuorovaikutussuhde myös heidän kanssaan. Aktiivinen ja osallistava työskentely mahdollistaa tukevammat työkalut myös lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.
Kaiken keskiössä on lapsi ja lapsen hyvinvointi sekä lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja turvallisuus.
 

Päivärinteen toiminnan arvoja ovat: Ratkaisukeskeisyys, Rehellisyys, Luottamus, Avoimuus, Läsnäolo ja Aktiivisuus.

Päivärinteessä lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus perustuvat hyvinvoinnin ja turvallisuuden kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan kaikessa tekemisessämme. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön ja olla ikäisensä lapsi. Me Päivärinteellä uskomme, että ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Ratkaisukeskeisyys näkyy arjessamme. Pidämme tärkeänä, että vuorovaikutus on reilua ja läpinäkyvää, näin annamme mahdollisimman tasapainoisen ja luotettavan kasvualustan aikuisen ja lapsen väliselle luottamussuhteelle. Keskiössä on lapsi ja hänen etunsa. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja tarvitsee ymmärrystä sekä omana itsenään ymmärretyksi-, kuulluksi-, ja nähdyksi tulemista.

Keskeinen teemamme hoidossa ja kasvatuksessa on traumaperäistä kiintymyssuhdehäiriötä korjaava vuorovaikutus (DDP), voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, joka yhdistettynä neuropsykiatriseen osaamiseen luo pohjan hoito- ja kasvatustyöhömme. Olivat haasteet sitten perheessä, koulunkäynnissä tai muissa elämän solmukohdissa, henkilökuntamme tarttuu tilanteeseen ja tarvittaessa konsultoi tarvittavia asiantuntijatahoja työnsä tueksi.

DDP tukee lapsen ja aikuisen keskinäistä kiintymystä, vuorovaikutusta ja luottamusta. DDP:n avulla korjataan aikaisemmissa ihmissuhteissa syntyneitä traumoja pyrkien siihen, että lapsen ja aikuisen välille syntyy välittävä ja hyväksyvä suhde. Menetelmän avulla keskitytään lapsen käyttäytymistä ohjaaviin havaintoihin, tunteisiin ja motiiveihin. Lapsen käyttäytymis- ja vuorovaikutuspulmia pyritään ymmärtämään hänen varhaisesta kokemusmaailmastaan käsin.

Nepsy eli neuropsykiatrinen valmennus on ajattelu- ja työskentelytapa, jossa valmentaja ohjaa valmennettavaa löytämään omat keinonsa ja voimavaransa. Tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista. 

Päivärinteellä työskentelee neuropsykiatrinen kaksi valmentajaa, jotka vastaavat yksikön ”nepsytiimin” toiminnasta ja kehittämisestä. Neuropsykiatriset valmentajamme kouluttavat muuta henkilöstöä säännöllisesti. Neuropsykiatrisen valmennuksen lähtökohtana on lapsen kunnioittava kohtaaminen ja aito läsnäolo. Aikuinen luo lapseen luottamuksellisen suhteen, ja lapsen omat toiveet tulevat näkyväksi. Lasta autetaan näkemään omia vahvuuksiaan ja onnistumisiaan arjessa. Valmennuksen avulla lapselle etsitään uusia keinoja toimia, ja uusia taitoja harjoitellaan yhdessä aikuisen kanssa. Vaikeudet käännetään tavoitteiksi ja mahdollisuuksiksi.

Perhetyöskentely ja omaohjaajat

Lasten ja nuorten sosiaalisiin verkostoihin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Perheet otetaan mukaan lasta koskevaan päätöksentekoon, sekä hoidon ja kasvatuksen suunnitteluun, toteutumiseen ja arviointiin. Pyrimme edistämään lapsen suhdetta omiin vanhempiinsa kokonaistilanteen huomioiden. Perheen ja läheisverkoston kanssa työskennellessä pyritään luomaan avoin ja rehellinen vuorovaikutussuhde myös heidän kanssaan. Aktiivinen ja osallistava työskentely mahdollistaa tukevammat työkalut myös lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.  Jokaisella lapsella on kaksi omaohjaajaa. Oma-ohjaajat vastaavat lapsen hoidon, kasvatuksen ja kuntoutustyön suunnittelusta ja toteutumisesta yhdessä lastenkodin muun työryhmän, vanhempien ja sosiaalityöntekijän kanssa. Oma-ohjaaja tekee myös aktiivisesti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Omaohjaaja työskentelyn yksi osa on tukea perhettä, perheen keskinäistä vuorovaikutusta sekä perheen jälleenyhdistämistä. Sijoittuessaan lapselle valitaan kaksi omaohjaajaa, jotka aloittavat tiiviin työskentelyn lapsen ja perheen kanssa yhdessä sovitulla tavalla. Omaohjaaja huolehtii lapsen tarpeista ja muista hankinnoista yhdessä muun työryhmän kanssa. Perheet ovat tervetulleita vierailemaan Päivärinteeseen aina sovitusti ja lasten kotiharjoittelut mahdollistetaan yhteisesti sovitulla tavalla.

Aktiivisuus ja arki

Tuemme Päivärinteellä aktiivista ja liikkuvaa elämäntapaa. Lapsia kannustetaan liikkumaan ja osallistumaan arjen eri aktiviteetteihin. Alueen laajat harrastemahdollisuudet yhdistettynä Päivärinteen vahvaan ja monipuoliseen harraste osaamiseen luovat mainiot puitteet liikkumiseen. Arki on kodinomaista, rauhallista ja turvallisen aikuisjohtoista. Meillä aikuiset ovat läsnä ja lapsia varten. Toiminta rakentuu ennakoitavan ja strukturoidun arjen ympärille, jossa lapsen on mahdollista opetella käytännön taitoja ja sosiaalisia valmiuksia ikätasonsa mukaisesti. Lapsille luodaan omat viikko-ohjelmat yhdessä lapsen kanssa. Lapsi pääsee suunnittelemaan viikko-ohjelmaansa yhdessä aikuisen kanssa. Päivärinteen arki koostuu kodin askareista, sekä muista rutiineista. Yhdessä tekeminen ja osallistava työote on yksi painopisteitämme. Lapsi osallistuu yhteiseen toimintaan kykynsä mukaan. Pienet onnistumiset arjessa luovat positiivista tunnetta ja vahvistavat lapsen käsitystä omista kyvyistään. Lapset ja nuoret pääsevät kerran viikossa ”lasten kokouksessa” osallistumaan yhteisen toiminnan suunnitteluun, antamaan palautetta ja kertomaan omia ajatuksiaan ihan mistä tahansa.

Kouluyhteistyö

Tiivis ja vuorovaikutteinen yhteistyö koulujen kanssa takaa sen, että lapsen asiat ja mahdolliset haasteet opiskelujen suhteen tulevat huomioiduksi. Lasta tuetaan koulunkäynnissä siltä osin kuin lapsi sitä tarvitsee. Ohjaajat osallistuvat tarvittaessa läksyjen tekoon yhdessä lapsen kanssa ja ohjaavat tarpeen vaatiessa. Omaohjaajat huolehtivat yhdessä Päivärinteen kouluvastaavan kanssa kouluyhteistyön sujuvuudesta ja varmistavat omalta osaltaan, että lapsen koulunkäynti sujuu ongelmitta ja, että hän saa koulunkäyntinsä tueksi kaiken tarvittavan. Kortesjärven peruskoulu sijaitsee noin 300 metrin päässä Päivärinteestä. Etäisyyttä eskariin kertyy vain noin 100 metriä.

Retket

Lastenkoti Päivärinteeltä tehdään säännöllisesti retkiä lasten kanssa. Lasten mielipiteet huomioidaan ja lapset pääsevät osallistumaan yhteisten retkien suunnitteluun ja toteutukseen. Teemme retkiä muun muassa luontoon ja otamme osaa erilaisiin aktiviteetteihin lasten mieltymysten mukaisesti. Kortesjärvellä järjestetään myös ohjattua kerhotoimintaa, kuten kokkikerho. 

Lastenkoti Päivärinne Sauna